x

Serwis finansowy

piątek, 1 lipca 2011

Numery portów protokołów

    BOOTP – serwer 67, klient 68
    DNS – 53
    FTP – 20, przesyłanie danych
    FTP – 21, przesyłanie poleceń
    HTTP – 80, 8080
    HTTPS – 443
    IMAP – 143
    IMAP3 – 220
    IRC – 6661 do 6667
    LDAP – 389
    MySQL – 3306
    NNTP – 119
    POP3 – 110
    POP3S – 995 (POP3 na SSL)
    PostgreSQL – 5432
    SMTP – 25
    SSH – 22
    Syslog – 514
    Telnet – 23
    TFTP – 69
    Usenet – 532
    VPN – 1723


Spis wszystkich numerów portów   

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Wyszukiwanie obrazem przez Google - Search by Image (by Google)

Od pewnego czasu mamy możliwość przeszukiwania sieci za pomocą obrazków. Posiadając jakiś, obrazek chcielibyśmy dowiedzieć się o nim czegoś więcej, to albo możemy przejść na stronę images.google.com i tam przciągnąć obraz w pole wyszukiwania, lub w Firefox i Chrome można zainstalować rozszerzenie Search by Image:
- plugin dla Firefox
- plugin dla Chrome

Po kliknięciu prawym klawiszem myszki na obraz, wybieramy Search Google with this image - wyznacza  to kryterium wyszukiwania.

Poniżej filmik prezentujący usługę Google.

Skróty klawiszowe w Mozilla Firefox

Skrót klawiszowy  Opis
Alt + Home  -> Przejście do strony głównej
Alt + Left Arrow  -> Cofnij stronę
Backspace  -> Cofnij stronę
Alt + Right Arrow  -> Przesuwa stronę do przodu.
F5  -> Odświeża aktualną stronę lub zakładkę
F11  -> Pokazuje aktualną stronę na pełnym ekranie.
Ponowne użycie klawisza F11, wychodzi z tego trybu.
Esc  -> Zatrzymuje stronę lub pobieranie.
Ctrl + (- or +)  -> Zwiększa lub zmniejsza rozmiar czcionki,
klawisz ‘-’ powiększa a klawisz ‘+’ pomniejsza.
Ctrl + Enter  -> Szybkie uzupełnianie adresu
Shift + Enter  -> Dokańcza adres .net zamiast .com.
Ctrl + Shift + Enter  -> Dokańcza adres .org.
Ctrl + Shift + Del  -> Otwiera puste okno, aby szybko wyczyścić prywatne dane.
Ctrl + D  -> Dodaje zakładkę dla aktualnie otwartej strony.
Ctrl + I  -> Pokazuje dostępne zakładki.
Ctrl + J  -> Pokazuje okno pobierania.
Ctrl + N  -> Otwiera nowe okno przeglądarki.
Ctrl + P  -> Drukuje aktualną stronę.
Ctrl + T  -> Otwiera nową zakładkę.
Ctrl + F4 lub Ctrl +W  -> Zamyka aktualnie zaznaczone zakładki.
Ctrl + Shift + T  -> Cofa zamknięcie okna.
Ctrl + Tab  -> Przesuwa się po otwartych zakładkach.
Spacebar  -> Przechodzi na dół strony.
Shift + Spacebar  -> Przechodzi na górę strony.
Alt + Down arrow  -> Pokazuje wszystkie poprzednio wpisane teksty
w pola tekstowe lub dostępne opcje w rozwijanym menu.
Pełna lista skrótów

Skróty klawiszowe programu Microsoft Word

Skróty klawiszowe programu Microsoft Word

    1 Popularne skróty klawiszowe
    2 Klawisze funkcyjne
        2.1 Klawisz funkcyjny
        2.2 SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.3 CONTROL + klawisz funkcyjny
        2.4 CONTROL + SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.5 ALT + klawisz funkcyjny
        2.6 ALT + SHIFT + klawisz funkcyjny
        2.7 CONTROL + ALT + klawisz funkcyjny
    3 Klawisze służące do formatowania znaków i akapitów
        3.1 Zmiana czcionki lub jej rozmiaru
        3.2 Zastosuj formatowanie znaków
        3.3 Podgląd i kopiowanie formatowania tekstu
        3.4 Ustaw odstępy miedzy wierszami
        3.5 Wyrównaj akapity
        3.6 Zastosuj style akapitów
    4 Klawisze edycji i przenoszenia tekstu i grafiki
        4.1 Usuń tekst i grafikę
        4.2 Kopiuj i przenieś tekst i grafikę
        4.3 Wstaw specjalne znaki
    5 Zaznacz tekst i grafikę
        5.1 Zaznacz tekst
        5.2 Zaznacz tekst i grafikę w tabeli
        5.3 Rozszerz zaznaczenie
    6 Przenieś punkt wstawiania
        6.1 Poruszanie się po tabeli
    7 Wstaw akapity i znaki tabulatorów do tabeli
    8 Klawisze służące do pracy z dokumentami
        8.1 Tworzenie, podgląd i zapisywanie dokumentów
        8.2 Znajdowanie, zastępowanie i przeglądanie tekstu
        8.3 Cofanie i powtarzanie czynności
        8.4 Przełączanie do innego widoku
    9 Klawisze służące do recenzowania dokumentów
    10 Klawisze służące do pracy z odsyłaczami i przypisami
    11 Klawisze służące do pracy z planem dokumentu (tylko w widoku Konspekt)
    12 Klawisze służące do wykonywania korespondencji seryjnej
    13 Klawisze służące do pracy ze stronami internetowymi
    14 Klawisze do obsługi Asystenta Office
    15 Klawisze okien i okien dialogowych
        15.1 Poruszanie się w obrębie i pomiędzy oknami dokumentu i programu
        15.2 Poruszanie się po oknie dialogowym
        15.3 Poruszanie się po okienku tekstowym i zaznaczanie tekstu
    16 Klawisze służące do pracy z oknami dialogowymi Otwórz i Zapisz jako
    17 Klawisze narzędzi
    18 Klawisze służące do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej

1 Popularne skróty klawiszowe
Utwórz spację nierozdzielającą: CONTROL + SHIFT + Spacja
Utwórz łacznik nierozdzielający: CONTROL + ŁĄCZNIK
Wytłuść litery: CONTROL + B
Nadaj literom kursywę: CONTROL + I
Podkreśl litery: CONTROL + U
Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +<
Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +>
Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q
Usuń formatowanie znaku: CONTROL + Spacja
Kopiuj zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + C
Wytnij zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + X
Wklej tekst lub obiekt: CONTROL + V
Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z
Powtórz ostatnią czynność: CONTROL + Y

2 Klawisze funkcyjne
2.1 Klawisze funkcyjne
Uruchom Pomoc online lub Asystenta Office: F1
Przenieś tekst lub grafikę: F2
Wstaw Autotekst (po tym, jak Word wyświetli sugestie): F3
Powtórz ostatnią czynność: F4
Wybierz polecenie Przejdź do (menu Edycja): F5
Przejdź do następnego okienka lub ramki: F6
Wybierz polecenie Pisownia i gramatyka (menu Narzędzia): F7
Rozszerz zaznaczenie: F8
Uaktywnij zaznaczone pola: F9
Uaktywnij pasek Menu: F10
Przejdź do następnego pola: F11
Wybierz polecenie Zapisz jako (menu Plik): F12

2.2 SHIFT + klawisz funkcyjny
Uruchom pomoc kontekstową lub wyświetlanie formatowania: SHIFT + F1
Kopiuj tekst: SHIFT + F2
Zmień kasztę liter: SHIFT + F3
Powtórz czynność Znajdź teraz lub Przejdź do: SHIFT + F4
Przejdź do ostatniej zmiany: SHIFT + F5
Przejdź do poprzedniego okienka lub ramki: SHIFT + F6
Wybierz polecenie Tezaurus (menu Narzędzia, podmenu Język): SHIFT + F7
Zawęż zaznaczony obszar: SHIFT + F8
Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodu pola a jego wynikiem: SHIFT + F9
Wyświetl menu skrótów: SHIFT + F10
Przejdź do poprzedniego pola: SHIFT + F11
Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): SHIFT + F12

2.3 CONTROL + klawisze funkcyjne
Wybierz polecenie Podgląd wydruku (menu Plik): CONTROL + F2
Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3
Zamknij okno: CONTROL + F4
Przywróć rozmiar okna dokumentu: CONTROL + F5
Przejdź do następnego okna: CONTROL + F6
Wybierz polecenie Przenieś(menu sterowania): CONTROL + F7
Wybierz polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu): CONTROL + F8
Wstaw puste pole: CONTROL + F9
Maksymalizuj okno dokumentu: CONTROL + F10
Blokuj pole: CONTROL + F11
Wybierz polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + F12

2.4 CONTROL + SHIFT + klawisz funkcyjny
Wstaw zawartość Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3
Edytuj zakładkę: CONTROL + SHIFT + F5
Przejdź do poprzedniego okna: CONTROL + SHIFT + F6
Aktualizuj informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word: CONTROL + SHIFT + F7
Rozszerz zaznaczenie lub blok (a następnie naciśnij klawisz strzałki): CONTROL + SHIFT + F8
Odłącz pole: CONTROL + SHIFT + F9
Uaktywnij linijkę: CONTROL + SHIFT + F10
Odblokuj pole: CONTROL + SHIFT + F11
Wybierz polecenie Drukuj (menu Plik): CONTROL + SHIFT + F12

2.5 ALT + Klawisz funkcyjny
Przejdź do następnego pola: ALT + F1
Utwórz hasło Autotekstu: ALT + F3
Zakończ pracę z programem Word: ALT + F4
Przywróć rozmiar okna programu: ALT + F5
Znajdź następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny: ALT + F7
Uruchom makro: ALT + F8
Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodów wszystkich pól a ich wynikami: ALT + F9
Maksymalizuj okno programu: ALT + F10
Wyświetl kod programu w języku Microsoft Visual Basic: ALT + F11

2.6 ALT + SHIFT + klawisz funkcyjny
Przejdź do poprzedniego pola: ALT+SHIFT+F1
Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): ALT+SHIFT+F2
Przenieś lub uruchom makro z pola wyświetlającego wynik pola GOTOBUTTON lub MACROBUTTON: ALT+SHIFT+F9
Wyświetl kod w programie Microsoft Visual Studio: ALT+SHIFT+F11

2.7 CONTROL + ALT + klawisz funkcyjny
Wyświetl informacje o systemie Microsoft: CONTROL + ALT + F1
Polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + ALT + F2

3 Klawisze służące do formatowania znaków i akapitów
3.1 Zmień rodzaj lub rozmiar czcionki
Zmień czcionkę: CONTROL + SHIFT + F
Zmień rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + P
Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + >
Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + <
Zwiększ rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + ]
Zmniejsz rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + [

3.2 Zastosuj formatowanie znaków
Zmień formatowanie znaków (polecenie Czcionka, Menu Format): CONTROL + D
Zmień kasztę liter: SHIFT+F3
Formatuj litery jako wszystkie wersaliki: CONTROL + SHIFT + A
Zastosuj pogrubienie: CONTROL + B
Zastosuj podkreślenie: CONTROL + U
Podkreśl słowa ale nie spacje: CONTROL + SHIFT + W
Podwójne podkreslenie tekstu: CONTROL + SHIFT + D
Zastosuj ukryte formatowanie tekstu: CONTROL + SHIFT + H
Zastosuj kursywę: CONTROL + I
Formatuj litery jako małe kapitaliki: CONTROL + SHIFT + K
Zastosuj Indeks dolny (spacje automatyczne): CONTROL + EQUAL SIGN
Zastosuj Indeks górny (spacje automatyczne): CONTROL + SHIFT + PLUS SIGN
Usuń ręczne formatowanie znaków: CONTROL + SPACEBAR
Zmień czcionkę zaznaczenia na czcionkę Symbol: CONTROL + SHIFT + Q

3.3 Podgląd i kopiowanie formatów tekstu
Wyświetl znaki niedrukowane: CONTROL + SHIFT + * (gwiazdka)
Sprawdź formatowanie tekstu: SHIFT + F1 (następnie kliknij na tekst, którego formatowanie chcesz sprawdzić)
Kopiuj formatowanie: CONTROL + SHIFT + C
Wklej formatowanie: CONTROL + SHIFT + V

3.4 Ustaw odstępy pomiędzy wierszami
Pojedyncze odstępy: CONTROL + 1
Podwójne odstępy: CONTROL + 2
Odstępy 1,5 wiersza: CONTROL + 5
Dodaj lub usuń odstęp jednego wiersza przed akapitem: CONTROL + 0 (zero)

3.5 Wyrównaj akapity
Wyrównaj do środka: CONTROL + E
Wyjustuj: CONTROL + J
Wyrównaj do lewej: CONTROL + L
Wyrównaj do prawej: CONTROL + R
Wciecie akapitu od lewej: CONTROL + M
Usuń wcięcie akapitu od lewej: CONTROL + SHIFT + M
Utwórz wysunięcie: CONTROL + T
Zlikwiduj wysunięcie: CONTROL + SHIFT + T
Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q

3.6 Zastosuj style akapitu
Zastosuj styl: CONTROL + SHIFT + S
Uruchom Autoformatowanie: ALT + CONTROL + K
Zastosuj styl Normalny: CONTROL + SHIFT + N
Zastosuj styl Nagłówek 1: ALT + CONTROL + 1
Zastosuj styl Nagłówek 2: ALT + CONTROL + 2
Zastosuj styl Nagłówek 3: ALT + CONTROL + 3
Zastosuj styl Lista: CONTROL + SHIFT + L

4 Klawisze służące do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki
4.1 Usuń tekst i grafikę
Usuń jeden znak po lewej: BACKSPACE
Usuń jedno słowo po lewej: CONTROL + BACKSPACE
Usuń jeden znak po prawej: DELETE
Usuń jedno słowo po prawej: CONTROL + DELETE
Wytnij zaznaczony tekst do Schowka: CONTROL + X
Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z
Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3

4.2 Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki
Kopiuj tekst lub grafikę: CONTROL + C
Wyświetl schowek: CONTROL + C, CONTROL + C
Przenieś tekst lub grafikę: F2 (then move the insertion point and press ENTER)
Utwórz Autotekst: ALT+F3
Wklej zawartość Schowka: CONTROL + V
Wklej zawartość do Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3
Kopiuj nagłówek lub stopkę zastosowaną w poprzedniej sekcji dokumentu: ALT+SHIFT+R

4.3 Wstaw specjalne znaki
Pole: CONTROL + F9
Hasło Autotekstu: ENTER (po wpisaniu pierwszych kilku znaków Autotekstu oraz kiedy pojawi sie Podpowiedź)
Podział wiersza: SHIFT + ENTER
Podział strony: CONTROL + ENTER
Podział kolumny: CONTROL + SHIFT + ENTER
Łącznik opcjonalny: CONTROL + ŁĄCZNIK
Łącznik nierozdzielający: CONTROL + SHIFT + ŁĄCZNIK
Spacja nierozdzielająca: CONTROL + SHIFT + Spacja
Znak zastrzeżenia praw autorskich: ALT + CONTROL + C
Zastrzeżony znak towarowy: ALT + CONTROL + R
Znak towarowy: ALT + CONTROL + T
Wielokropek: ALT + CONTROL + Kropka

5 Zaznacz tekst i grafikę
Przytrzymując SHIFT i naciskając klawisz, który przenosi punkt wstawiania.

5.1 Zaznacz tekst
Jeden znak po prawej: SHIFT + Prawa strzałka
Jeden znak po lewej: SHIFT + Lewa strzałka
Do końca słowa: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka
Do początku słowa: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka
Do końca wiersza: SHIFT + END
Do początku wiersza: SHIFT + HOME
Wiersz dalej: SHIFT + Strzałka w dół
Wiersz wcześniej: SHIFT + Strzałka w górę
Do końca akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w dół
Do początku akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w górę
Stronę dalej: SHIFT + PAGE DOWN
Stronę wcześniej: SHIFT + PAGE UP
Do początku dokumentu: CONTROL + SHIFT + HOME
Do końca dokumentu: CONTROL + SHIFT + END
Do końca okna: ALT + CONTROL + SHIFT + PAGE DOWN
W całym dokumencie: CONTROL + A
Do pionowego bloku tekstu: CONTROL + SHIFT + F8, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie
Do określonego miejsca w dokumencie: F8 + klawisze ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie

5.2 Zaznacz tekst i grafikę w tabeli
Zaznacz zawartość następnej komórki: TAB
Zaznacz zawartość poprzedniej komórki: SHIFT + TAB
Rozszerz zaznaczenie na sąsiadujące komórki: przytrzymaj SHIFT i naciskaj kilka razy klawisz ze strzałką
Zaznacz kolumnę: Podświetl górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymaj SHIFT i kilkakrotnie naciśnij Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół
Rozszerz zaznaczenie (lub blok): CONTROL + SHIFT + F8, a następnie używaj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie
Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT+F8
Zaznacz całą tabelę: ALT+5 na klawiaturze numerycznej (z wyłączonym NUM LOCK)

5.3 Rozszerz zaznaczenie
Włącz tryb rozszerzania: F8
Zaznacz najbliższy znak: F8, a następnie przyciśnij Lewą strzałkę lub Prawą strzałkę
Zwiększ rozmiar zaznaczenia: F8 (przyciśnij raz, aby zaznaczyć słowo, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, itp.)
Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT + F8
Wyłącz tryb zaznaczania: ESCAPE

6 Przenieś punkt wstawiania
Jeden znak po lewej: Lewa strzałka
Jeden znak po prawej: Prawa strzałka
Jedno słowo po lewej: CONTROL + Lewa strzałka
Jedno słowo po prawej: CONTROL + Prawa strzałka
Akapit wcześniej: CONTROL + Strzałka w górę
Akapit dalej: CONTROL + Strzałka w dół
Komórka po lewej (w tabeli): SHIFT + TAB
Komórka po prawej (w tabeli): TAB
Wiersz wcześniej: Strzałka w górę
Wiersz dalej: Strzałka w dół
Do początku wiersza: HOME
Do końca wiersza: END
Na początek okna: ALT + CONTROL + Strzałka w górę
Na koniec okna: ALT + CONTROL + Strzałka w dół
Ekran wcześniej (po przewinięciu): PAGE UP
Ekran dalej (po przewinięciu): PAGE DOWN
Do początku poprzedniej strony: CONTROL + PAGE UP
Do początku następnej strony: CONTROL + PAGE DOWN
Do początku dokumentu: CONTROL + HOME
Do końca dokumentu: CONTROL + END
Do poprzedniej poprawki: SHIFT + F5
Do miejsca punktu wstawiania, kiedy dokument został ostatni raz zamknięty: SHIFT+F5

6.1 Poruszanie się po tabeli
Następna komórka wiersza: TAB
Poprzednia komórka wiersza: SHIFT + TAB
Pierwsza komórka wiersza: ALT + HOME
Ostatnia komórka wiersza: ALT + END
Pierwsza komórka kolumny: ALT + PAGE UP
Ostatnia komórka kolumny: ALT + PAGE DOWN
Poprzedni wiersz: Strzałka w górę
Następny wiersz: Strzałka w dół

7 Wstaw akapity i tabulatorów do tabeli
Nowy akapit w komórce: ENTER
Tabulator w komórce: CONTROL+TAB

8 Klawisze służące do pracy z dokumentami
8.1 Tworzenie, podgląd i zapisywanie dokumentów
Utwórz nowy dokument tego samego typu, co obecny lub ostatni dokument: CONTROL+N
Otwórz dokument: CONTROL + O
Zamknij dokument: CONTROL + W
Podziel okno dokumentu: ALT + CONTROL + S
Usuń podział okna dokumentu: ALT + SHIFT + C
Zapisz dokument: CONTROL + S

8.2 Znajdowanie, zastępowanie i przeglądanie tekstu
Znajdź tekst, formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + F
Powtórz Znajdź (Po zamknięciu okna Znajdź i zamień): ALT + CONTROL + Y
Zamień tekst, określone formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + H
Przejdź do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: CONTROL + G
Wróć do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: ALT + CONTROL + Z
Przeglądaj dokument: ALT + CONTROL + HOME

8.3 Cofanie i powtarzanie czynności
Odwołaj czynność: ESCAPE
Cofnij czynność: CONTROL + Z
Ponownie wykonaj lub powtórz czynność: CONTROL + Y

8.4 Przełączanie do innego widoku
Przełącz do Układu wydruku: ALT + CONTROL + P
Przełącz do Konspektu: ALT + CONTROL + O
Przełącz do Widoku normalnego: ALT + CONTROL + N
Poruszanie się pomiędzy dokumentem głównym a dokumentami podrzędnymi: CONTROL + \

9 Klawisze służące do recenzowania dokumentów
Wstaw komentarz: ALT + CONTROL + M
Włącz lub wyłącz Śledzenie zmian: CONTROL + SHIFT + E
Przejdź do początku komentarza: HOME
Przejdź do końca komentarza: END
Przejdź do początku listy komentarzy: CONTROL + HOME
Przejdź do końca listy komentarzy: CONTROL + END

10 Klawisze służące do pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i przypisami końcowymi
Zaznacz wprowadzenie spisu treści: ALT + SHIFT + O
Oznacz hasło (cytat) wykazu źródeł: ALT + SHIFT + I
Zaznacz wprowadzenie indeksu: ALT + SHIFT + X
Wstaw przypis dolny: ALT + CONTROL + F
Wstaw przypis końcowy: ALT + CONTROL + D

11 Klawisze służące do pracy z konspektem (wyłącznie w widoku Konspekt)
Przenieś akapit na wyższy poziom: ALT + SHIFT + Lewa strzałka
Przenieś akapit na niższy poziom: ALT + SHIFT + Prawa strzałka
Przenis do poziomu tekstu podstawowego: CONTROL + SHIFT + N
Przenieś zaznaczone akapity wyżej: ALT + SHIFT + Strzałka w górę
Przenieś zaznaczone akapity niżej: ALT + SHIFT + Strzałka w dół
Rozszerz tekst w nagłówku: ALT + SHIFT + ZNAK PLUS
Zwiń tekst pod nagłówkiem: ALT + SHIFT + ZNAK MINUS
Rozszerz lub zwiń cały tekst lub wszystkie nagłówki: ALT + SHIFT + A lub gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej
Ukryj lub wyświetl formatowanie znaków: klawisz ukośnika (/) na klawiaturze numerycznej
Pokaż pierwszy wiersz tekstu lub cały tekst: ALT + SHIFT + L
Pokaz wszystkie nagłówki w stylu Nagłówek 1: ALT + SHIFT + 1
Pokaz wszystkie nagłówki do Nagłówka: ALT + SHIFT + N

12 Klawisze służące do wykonywania korespondencji seryjnej
Przed użyciem tych klawiszy, musisz najpierw przygotować główny dokument do korespondencji seryjnej.
Podczas zastosowania polecenia korespondencji seryjnej:
Scal sprawdzanie błędów: ALT + SHIFT + K
Ustaw typ dokumentu korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + N
Scal na drukarkę: ALT + SHIFT + M
Edytuj dokument korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + E
Wstaw pola korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + F

13 Klawisze służące do pracy ze stronami internetowymi
Wstaw hiperłącze: CONTROL + K
Wróć do poprzedniej strony: ALT + Lewa strzałka
Przejdź do następnej strony: ALT + Prawa strzałka
Odśwież: F9

14 Klawisze do obsługi Asystenta Office
Aby wykonać większość z następujących czynności Asystent Office musi być włączony i widoczny. Jak wyświetlić Asystenta Office.
Wyświetl balonik Asystenta: F1, jeśli Asystent się pokaże
Zaznacz temat Pomocy na liście, którą wyświetli Asystent: ALT + numer (ALT+1 to pierwszy temat, ALT+2 drugi, itd.)
Zobacz więcej tematów Pomocy: ALT + Strzałka w dół
Zobacz poprzednie tematy Pomocy: ALT + Strzałka w górę
Zamknij wiadomość lub wskazówkę Asystenta: ESCAPE
Wybierz Pomoc programu Microsoft Word, następnie Spacja, pokaż Asystenta lub wyłącz Pomoc przy pomocy Kreatora, pokaż Asystenta w Kreatorze, lub wyłącz Pomoc Kreatorem: TAB (jeśli pokazuje się Kreator)

15 Klawisze okien i okien dialogowych
15.1 Poruszanie się w obrębie i pomiędzy oknami dokumentu i programu
Przełącz do następnego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + TAB
Przełącz do poprzedniego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + SHIFT + TAB
Pokaż Menu startowe Microsoft Windows: CONTROL + ESCAPE
Zamknij aktywne okno dokumentu: CONTROL + W
Przywróć rozmiar aktywnego okna dokumentu po tym, jak maksymalizowałeś okno: CONTROL + F5
Przełącz do następnego okna dokumentu Word: CONTROL + F6
Przełącz do poprzedniego okna dokumentu Word: CONTROL + SHIFT + F6
Wydaj polecenie Przenieś, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F7, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER
Wydaj polecenie Rozmiar, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F8, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER
Maksymalizuj okno dokumentu lub przywróć oknu jego poprzedni rozmiar i lokalizację: CONTROL + F10

15.2 Poruszanie się po oknie dialogowym
Przełącz do następnej karty okna dialogowego: CONTROL + TAB lub CONTROL + PAGE DOWN
Przełącz do poprzedniego karty okna dialogowego: CONTROL + SHIFT + TAB lub CONTROL + PAGE UP
Przejdź do następnej opcji lub grup opcji: TAB
Przejdź do poprzedniej opcji lub grup opcji: SHIFT + TAB
Przejdź pomiędzy opcjami z zaznaczonej listy lub pomiędzy niektórymi opcjami z grupy opcji: Klawisze strzałek
Wykonaj czynność przypisaną do danego przycisku; zaznacz lub odznacz pole wyboru: Spacja
W wybranej liście przejdź do następnej opcji, która rozpoczyna się od litery, którą wpisałeś: Klawisz litery
Wybierz opcję lub zaznacz lub odznacz pole wyboru obok litery podkreślonej w nazwie opcji: ALT + klawisz litery
Otwórz wybraną listę: ALT + Strzałka w dół (kiedy lista została zaznaczona)
Zamknij zaznaczoną listę: ESCAPE (kiedy lista została zaznaczona)
Wykonaj czynność przypisaną do domyślnego przycisku w oknie dialogowym: ENTER
Odwołaj polecenie i zamknij okno dialogowe: ESCAPE

15.3 Poruszanie się po okienku tekstowym i zaznaczanie tekstu
Przejdź do początku wiersza: HOME
Przejdź do końca wiersza: END
Przejdź o jeden znak na lewo lub prawo: Lewa strzałka lub Prawa strzałka
Przejdź o jedno słowo na lewo lub prawo: CONTROL + Lewa strzałka lub CONTROL + Prawa strzałka
Zaznacz od punktu wstawiania do początku wiersza: SHIFT + HOME
Zaznacz od punktu wstawiania do końca wiersza: SHIFT + END
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po lewej: SHIFT + Lewa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po prawej: SHIFT + Prawa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po lewej: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka
Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po prawej: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka

16 Klawisze służące do pracy z oknami dialogowymi Otwórz i Zapisz jako
Wyświetl okno dialogowe Otwórz: CONTROL + F12
Wyświetl okno dialogowe Zapisz jako: F12
Przejdź do poprzedniego folderu: ALT + 1
Otwórz folder znajdujący się o poziom wyżej niż otwarty folder (przycisk Do góry o jeden poziom): ALT + 2
Zamyka okno dialogowe i otwiera Twoją stronę wyszukiwarki internetowej (przycisk Wyszukaj): ALT + 3
Usuń zaznaczony folder lub plik (przycisk Usuń): ALT + 4
Utwórz nowy pod-folder w otwartym folderze (przycisk Utwórz nowy folder): ALT + 5
Przełącz pomiędzy widokami Lista, Szczegóły, Właściwości, Podgląd (kliknij strzałkę obok widoków): ALT + 6
Pokaż menu Narzędzia (przycisk Narzędzia): ALT + 7
Uaktualnij pliki widoczne w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik): F5

17 Klawisze narzędzi
Uaktywnij pasek menu: F10
Wybierz następny lub poprzedni pasek narzędzi: CONTROL + TAB lub CONTROL + SHIFT + TAB
Wybierz następny lub poprzedni przycisk lub menu na pasku narzędzi: TAB lub SHIFT + TAB (kiedy pasek narzędzi jest aktywny)
Otwórz menu: ENTER (kiedy menu na pasku narzędzi zostało wybrane)
Wykonaj czynność przypisaną przyciskowi: ENTER (kiedy przycisk został wybrany)
Wprowadź tekst do okna tekstowego: ENTER (kiedy okno tekstowe zostało wybrane)
Wybierz opcję, która chcesz: ENTER (kiedy rozwijana lista okna została wybrana)
Przejdź przez opcje w menu lub w rozwijanej liście: Klawisze ze strzałkami

18 Klawisze służące do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej
Korzystaj a następujących klawiszy (jeżeli wysyłasz dokument lub wiadomość poczty elektronicznej) kiedy nagłówek wiadomości poczty jest aktywny.
Aby uaktywnić nagłówek wiadomości poczty naciśnij SHIFT + TAB.
Wyślij aktywny dokument lub wiadomość: ALT + S
otwórz Książkę adresową: CONTROL + SHIFT + B
Sprawdź nazwiska w wierszu Do, DW i UDW z książką adresową: ALT + K
Otwórz książkę adresową w polu Do: ALT + . (kropka)
Otwórz książkę adresową w polu DW: ALT + C
Otwórz książkę adresową w polu UDW: ALT + B
Przejdź do pola Temat: ALT + J
Otwórz okno dialogowe Opcje wiadomości w programie Microsoft Outlook (we wiadomości, menu Widok, polecenie Opcje): ALT + P
Utwórz flagę dla wiadomości: CONTROL + SHIFT + G
Zaznacz następne pole wyboru w nagłówku wiadomości lub w tekście dokumentu lub w wiadomości, kiedy ostatnie pole wyboru w nagłówku wiadomości jest aktywne: TAB
Zaznacz poprzednie pole lub wybierz przycisk w nagłówku wiadomości: SHIFT + TAB